นโนบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา

บริษัท วัน ทู มิลเลียน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้พัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ cafestorythailand.com มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น เว้นแต่กรณีพิเศษและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาชิกเท่านั้น

การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Policy)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่าข้อมูล บทความ และรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์ cafestorythailand.com ซึ่งมีบริษัท วัน ทู มิลเลียน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเจ้าของและผู้จัดทำ เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ดังนั้น หากผู้ใดต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล บทความ และรูปภาพ ไปใช้หรือเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท วัน ทู มิลเลียน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ก่อนนำไปเผยแพร่ทุกครั้ง หากพบว่ามีการนำข้อมูล บทความ และรูปภาพจากเว็บไซต์ cafestorythailand.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อลิขสิทธิ์รูปภาพและบทความของเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเรา